Molenwater 137 4331 SG Middelburg
+31630056130
info@praktijkallinall.nl

Algemene voorwaarden voor Consulten

Touch for health en massages

Algemene voorwaarden voor Consulten

• De basis van het TFH/ Massage werk is de gelijkwaardigheid tussen de behandelaar en de cliënten gebaseerd op zelfverantwoording.

• De TFH behandelaar / Sportmasseur werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.

• De TFH behandelaar / Sportmasseur kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

• De TFH behandelaar / Sportmasseur adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.

• De TFH behandelaar / Sportmasseur kan om het proces te steunen, bloesem, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de TFH behandelaar / Sportmasseur op te volgen.

• De TFH Beahandelaar /Sportmasseur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de TFH behandeling / Massage, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

• De TFH behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de GeneeskundigeBehandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG.

• De TFH behandelaar/ Sportmasseur is gehouden aan de Etische code.

• De TFH behandelaar/ Sportmasseur stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

• De TFH behandelaar/ Sportmasseur zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt. Bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De TFH behandelaar/ Sportmasseur die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. Overal in dit document waar cliënt staat, dient ook gelezen te worden: ouders of voogd van…

• De TFH behandelaar / Sportmasseur verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.

• De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de TFH behandelaar te verstrekken. De TFH behandelaar / Sportmasseur houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en/of andere behandelaar) overhandigd of medegedeeld.

• De TFH behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog / Sportmasseur of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

• De TFH / massage behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

• De TFH behandelaar en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding TFH behandelaar/Sportmasseur – cliënt.

• De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

• Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

• Een consult/behandeling duurt in principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.

• De kosten van de sessies bedragen de prijzen zoals aan gegeven op de site en kunnen in de loop van een traject niet worden aangepast. Wel kunnen de individuele behandelingen van een sport/ massage gerelateerde prijzen fluctueren

• Betalingswijze van de behandelingen is contant of per tikkie.

• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de helft van het consult in rekening gebracht.

• Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke op de website te vinden zal zijn. De eerste stap is de klacht altijd eerst met de TFH behandelaar/ Sportmasseur te bespreken.

• Praktijk All in All en Marjan Jobse-Bruijnzeel is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).

• Praktijk All in All en Marjan Jobse-Bruijnzeel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Molenwater 137, 4331SG, Middelburg, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoedingen van de TFH behandelingen en de Sportmassage

Tot op heden vindt er nog geen vergoeding plaats voor de behandelingen in Praktijk All in All.

Bijzondere bepalingen

• Verhindering behandelaar: Als de TFH behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-TFH behandelaar / Sportmasseur in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of per email aan de TFH behandelaar / Sportmasseur kenbaar te maken en eindigt de samenwerking per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de TFH behandelaar / Sportmasseur.

• Beëindiging behandeling:

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van TFH behandelaar / Sportmasseur de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de TFH behandelaar / Sportmasseur een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de TFH behandelaar in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De TFH behandelaar / Sportmasseur kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De TFH behandelaar / Sportmasseur zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.